Eurofins
Zoeken

Om één van onze white papers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Opkomende voedselveiligheidsrisico's

De Onderzoeksraad voor Veiligheid bracht vandaag het rapport uit waarin zij concluderen dat het voedselsysteem in Nederland kwetsbaar is voor opkomende voedselveiligheidsrisico’s. Het ontbreekt aan een gestructureerde aanpak om opkomende voedselveiligheidsrisico’s te signaleren en te beoordelen, waardoor risico’s niet altijd in beeld gebracht of te laat ontdekt worden.

Aanleiding
Aanleiding voor dit onderzoek zijn o.a. de fipronil crisis, het aantreffen van TTX in schaal- en schelpdieren, Q koorts en toename van het aantal Hepatitus E infecties. Daarnaast ziet de raad een verschil in risico inschatting tussen VS en Nederland en EU, o.a. bij groente en fruit.

Vroegtijdig signaleren
De raad onderkent tevens dat risico’s vroegtijdiger in beeld gebracht moeten worden, en om deze scherper in beeld te krijgen is samenwerking tussen overheid en voedselbedrijven nodig. Dit blijkt echter een spanningsveld, omdat bedrijven niet meer willen onderzoeken dan nodig, vrezen voor disproportioneel ingrijpen en concurrentienadeel t.o.v. bedrijven die minder open zijn.

Integrale aanpak
Beheersing van de voedselveiligheid is complexer geworden. Dit komt o.a. door grondstoffen die wereldwijd worden aangekocht, andere consumptiepatronen en veranderde productieprocessen.
De Onderzoeksraad pleit daarom voor een gestructureerde aanpak waarbij een rol is weggelegd voor de minister van Medische zorg en sport en minister van LNV die een coördinerende eenheid moet samenbrengen. Deze eenheid moet uit zoveel mogelijk bronnen bestaan, zoals bijv. RIVM, NVWA, bedrijven en consumenten die op onafhankelijke wijze een integraal overzicht moeten creëren van de risico’s en bedreigingen voor de voedselveiligheid. Op basis van deze rapportages kan beleid geformuleerd worden waardoor de ministeries de politieke verantwoordelijkheid dragen en voedselveiligheid meer inhoud krijgt.

Voedingsmiddelenbedrijven
Bedrijven zouden ook meer verantwoordelijkheid moeten krijgen en informatie over dreigingen en signalen aandragen. De NVWA kan toezien of en hoe deze informatie gebruikt wordt in de risicobeoordeling van de bedrijven.

Rol Eurofins
Met een wereldwijd netwerk met laboratoria op het gebied van Food, Milieu, Agro en Farma kan Eurofins vroegtijdig trends signaleren en adviseren welke risico’s er spelen en hoe deze te borgen. In Nederland kan Eurofins Food Safety Solutions u o.a. helpen met het in kaart brengen van de risico’s en de te nemen beheersmaatregelen. Neem hiervoor contact op via
Foodsafetysolution@eurofins.com.